اخبار خارج از مرکز

ساختارهای غیرمعمول RNA می توانند اهدافی برای درمان های جدید ALS باشند.

محققان امپریال کالج لندن، به رهبری دکتر مارکو دی آنتونیو، ساختارهای RNA مرتبط با تشکیل تجمعات در مغز بیماران اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) را بررسی کردند.

به طور سنتی تصور می شد که تجمعات پروتئینی باعث ایجاد بیماری‌های عصبی می‌شوند، اما این مطالعه نشان می‌دهد که اشکال غیرمعمول RNA ممکن است نقش کلیدی داشته باشند. محققان کشف کردند که بسط‌های RNA مرتبط با ALS می‌توانند ساختارهای چند مولکولی G-quadruplex (mG4s) ایجاد کنند که منجر به دانه‌های جامد می‌شود.

هدف قرار دادن این ساختارهای RNA می‌تواند راه های جدیدی برای توسعه دارو در ALS و سایر بیماری‌های عصبی بالقوه ارائه دهد.

More information: Raguseo, F., Wang, Y., Li, J., Petrić Howe, M., Balendra, R., Huyghebaert, A., … & Di Antonio, M. (2023). The ALS/FTD-related C9orf72 hexanucleotide repeat expansion forms RNA condensates through multimolecular G-quadruplexes. Nature Communications, ۱۴(۱), ۸۲۷۲.

Provided byRoyanscr