اخبار خارج از مرکز

RNAهای غیر کد کننده و مقاومت دارویی در سرطان کبد

مقاومت دارویی یکی از چالش های اصلی در مدیریت بالینی هپاتوسلولار کارسینوما است. مطالعات انجام شده نشان دهنده ی نقش مهم noncoding RNAها (ncRNAs) در وقوع و پیشرفت این سرطان بودند. بیان اگزوژن ncRNAهای سرکوبگر تومور می توانند باعث غیرفعال شدن ncRNAهای انکوژن شوند. در حالیکه ncRNAها به راحتی در محیط داخلی تجزیه می شوند، توسعه و پیشرفت نانوتکنولوژی این امکان را برای RNA فراهم خواهم کرد که به طور موثر به مکان های مورد نظر برسد.

More information:Fang, Y., Zhang, X., Huang, H., & Zeng, Z. (2023). The interplay between noncoding RNAs and drug resistance in hepatocellular carcinoma: the big impact of little things. Journal of Translational Medicine, ۲۱(۱), ۱-۱۴.

Provided byRoyanscrm