اخبار خارج از مرکز

یک تمرین میکروبیومی

یک تمرین میکروبیومی

این مقاله مطالعه‌ای را مورد بحث قرار می‌دهد که نشان می‌دهد چگونه باکتری‌های موجود در روده ما، معروف به میکروبیوم روده، می‌توانند بر عملکرد ورزشی ما تأثیر بگذارند. محققان بر روی موش‌ها مطالعه کردند و دریافتند که میکروبیوم روده در تعیین میزان ورزش کردن آنها نقش دارد. آنها کشف کردند که موش‌هایی با میکروبیوم‌های متنوع و سالم روده می‌توانند بسیار بهتر از موش‌هایی که میکروبیوم کمتر سالمی دارند بدوند. محققان همچنین دریافتند که میکروبیوم روده بر پاسخ مغز به ورزش تأثیر می‌گذارد. هنگامی که میکروبیوم در موش‌ها وجود نداشت، ترشح ماده شیمیایی به نام دوپامین در مغز کاهش یافت که برای احساس لذت و انگیزه در حین ورزش مهم است. این مطالعه نشان می‌دهد که میکروبیوم روده ممکن است بر تمایل و توانایی ما برای ورزش تأثیر بگذارد. درک این ارتباط می‌تواند به ما کمک کند تا راه هایی را برای بهبود مشارکت ورزشی و مزایای آن برای سلامتی خود پیدا کنیم. علاوه بر این، این مطالعه فرصت‌هایی را برای استفاده از میکروبیوم روده برای تأثیرگذاری بر سایر عملکردهای مغز مانند یادگیری، خلق و خو و اعتیاد باز می‌کند.

More information: Thaiss, C. A. (2023). A microbiome exercise. Science, 381(6653), 38-38.

Provided byRoyanscrm