اخبار خارج از مرکز

سیگار کشیدن و بیماری های کبدی

مطالعات اخیر نشان داده اند که استعمال دخانیات به احتمال زیاد نقش مهمی در هپاتوسلولار کارسینوما دارد. مواد شیمیایی موجود در دود تنباکو، از جمله ۴-آمینوبیفنیل و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای، می توانند به عوامل سرطان زا فعال در کبد متابولیزه شوند.
همچنین، قرار گرفتن در معرض دود تنباکو موجب انتشار سایتوکاین های پیش التهابی (proinflammatory) مانند، IL33،β IL-1، و TNFα می شود. علاوه بر این، مطالعات بر روی خون محیطی، نشان می دهند که  سیگار کشیدن با سرکوب سیستم ایمنی و اختلال عملکرد تلومر مرتبط است، وهر دو رخدادهای اولیه در توسعه ی سرطان هستند. در راستای این یافته ها، هپاتوکارسینوژنز با کاهش immune surveillance و فرسایش تلومر در مدل های موشی و بافت کبدی، توسعه یافته است.

More information: Marti-Aguado, David, Ana Clemente-Sanchez, and Ramon Bataller. “Cigarette smoking and liver diseases.” Journal of Hepatology (2022). doi.org/10.1016/j.jhep.2022.01.016

Provided byRoyanscrm