اخبار خارج از مرکز

MicroRNAها سرنخ‌هایی در مورد اینکه چرا برخی از پستانداران مستعد سرطان هستند را در اختیار دارند.

محققان دانشگاه کرنل یک مسیر کلیدی را کشف کرده‌اند که توضیح می‌دهد چرا پستانداران خاصی مانند انسان و سگ مستعد ابتلا به سرطان پستان هستند در حالی که برخی دیگر مانند اسب‌ها مستعد ابتلا به سرطان پستان نیستند.

این مطالعه بر روی microRNA-214-3p تمرکز دارد و نشان می‌دهد که بیان کم در اسب‌ها باعث تخریب سلولی (آپوپتوز) و جلوگیری از سرطان می‌شود. در مقابل، بیان بالا در سگ‌ها منجر به آپوپتوز کمتری می‌شود که به طور بالقوه حساسیت بالاتر آنها را به سرطان پستان توضیح می‌دهد.

این تحقیق بر اهمیت مطالعه microRNAها در سرطان‌های دامپزشکی تاکید می‌کند و از یک رویکرد مقایسه‌ای استفاده می‌کند که ممکن است بینش‌های قابل استفاده برای بیماری‌های انسانی را ارائه دهد.

 

More information:Harman, R. M., Das, S. P., Kanke, M., Sethupathy, P., & Van de Walle, G. R. (2023). miRNA-214-3p stimulates carcinogen-induced mammary epithelial cell apoptosis in mammary cancer-resistant species. Communications Biology, ۶(۱), ۱۰۰۶.

Provided byRoyanscr