اخبار مرکز

اثر متقابل مسیر پیام رسان BMP و سایر مسیرهای پیام رسان در دستگاه عصبی مرکزی: یک مقاله مروری

پروتئین‌های ریخت‌زای استخوانی (BMPs) گروهی از پروتئین‌ها هستند که وجودشان برای ایجاد الگو، تکوین و عملکرد دستگاه عصبی مرکزی ضروری است. عملکرد صحیح مسیر پیام‌رسان BMP به برهم‌کنش آن با سایر مسیرهای پیام‌رسان سلولی وابسته است. در واقع سایر مسیرهای پیام‌رسان با تحت تأثیر قرار دادن BMP اثر آن بر دستگاه عصبی را تنظیم می‌کنند. دکتر حسن نیک‌نژاد، اسما منظری توکلی، دکتر مصطفی حاجی نصر الله، دکتر سهیل بهرامی و همکارانشان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشگاه رویان و پژوهشگاه لودوین بولتزمن اتریش طی یک مقاله مروری به بررسی اثر متقابل مسیر پیام‌رسان BMP و سایر مسیرهای پیام‌رسان درگیر در تمایز سلول‌های عصبی پرداختند تا درک بهتری از ساز‌و‌کارهای مولکولی دخیل در تمایز سلول‌های عصبی ارائه دهند. این مقاله مروری که در مجله بین‌المللی Frontiers in Molecular Neuroscience به چاپ رسیده است نشان می‌دهد، درک اثرات متقابل مسیرهای پیام‌رسان به اتخاذ رویکردهای جدیدی در پزشکی بازساختی و استفاده از سلول‌های بنیادی در درمان عوارض عصبی منجر خواهد شد. اخیرا سلول‌درمانی به‌عنوان روش درمان برای عوارض ناشی از ضربه و بیماری‌های فرسایشی سیستم عصبی مورد توجه قرار گرفته است؛ به همین دلیل درک عملکرد مسیرهای پیام رسانی که در تمایز سلول‌های بنیادی به سلول‌های عصبی دخیل هستند اهمیت بیشتری یافته است. اشراف پژوهشگران بر اثر متقابل مسیرهای پیام‌رسان طی تکوین دستگاه عصبی مرکزی منجر به بهبود رویکردهای اتخاذ شده در تمایز سلول‌های بنیادی به سلول‌های عصبی در شرایط آزمایشگاهی، مهندسی بافت و پژوهش‌های پیش‌بالینی طراحی شده برای سلول درمانی بیماری‌های عصبی خواهد شد.

اطلاعات بیشتر:

More information: Asma Manzari-Tavakoli, Amirhesam Babajani, Mohammad Hadi Farjoo, Mostafa Hajinasrollah, Soheyl Bahrami, Hassan Niknejad, The Cross-Talks Among Bone Morphogenetic Protein (BMP) Signaling and Other Prominent Pathways Involved in Neural Differentiation, Frontiers in Molecular Neuroscience (2022). doi: ۱۰.۳۳۸۹/fnmol.2022.827275