اخبار مرکز

سازمان پژوهش های علمی صنعتی و رویان در صدر جدول پژوهشگاه های ایران

رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری از رتبه‌بندی ۵۲ مؤسسه پژوهشی کشور خبر داد و گفت: بر اساس رتبه‌بندی مؤسسات پژوهشی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و پژوهشگاه رویان در صدر جدول قرار دارند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رویان، به نقل از رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری، در رتبه‌بندی و ارزیابی مؤسسات پژوهشی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ معیارهای کلی در ارزیابی و رتبه‌بندی مؤسسات پژوهشی شامل پنج معیار اصلی پژوهش فناوری و نوآوری، بین المللی‌سازی، اثرگذاری اقتصادی و خدمات اجتماعی، زیرساخت و تسهیلات است که هر کدام از این معیارهای اصلی به تعدادی شاخص اصلی و زیر شاخص تقسیم می‌شوند و عملکرد مؤسسات پژوهشی در هر یک از آن‌ها، به صورت جداگانه ارزیابی می‌شود.
دکتر احمد فاضل زاده، رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری گفت: اطلاعات مورد نیاز به منظور رتبه‌بندی مؤسسات پژوهشی از سه طریق جمع آوری شده است؛ اطلاعات پژوهشی که جمع آوری آن بر عهده گروه رتبه‌بندی است، خوداظهاری مؤسسات پژوهشی که از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیکی رتبه‌بندی توسط رابطان در این مؤسسات به دست می‌آید و برخی اطلاعات که از سایر سازمان‌ها در اختیار گروه رتبه‌بندی قرار داده می‌شود. در رتبه‌بندی سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰، تعداد ۵۲ مؤسسه پژوهشی حضور داشتند که اطلاعات آن‌ها بررسی و ارزیابی شد. رتبه این مؤسسات پژوهشی بر اساس زمینه فعالیت، محاسبه شده است.
نتایج رتبه‌بندی مؤسسات پژوهشی به صورت درهمکرد و نیز به تفکیک زمینه فعالیت آورده شده است؛ همچنین جایگاه مؤسسات پژوهشی علوم پایه و کشاورزی کشور در رتبه‌بندی سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ ارائه شده است که پژوهشگاه رویان به عنوان برترین مرکز پژوهشی، در صدر این جدول قرار دارد.

Provided byRoyan Institute