اخبار مرکز

منتخبان هفته پژوهش

در مراسمی که روز ۲۹ آذرماه ۱۴۰۰ در سالن همایش‌های پژوهشگاه رویان و به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد از پژوهشگران منتخب پژوهشگاه رویان تقدیر شد.
دکتر پیام بائی، سیده معصومه عظیمی، سارا پوستی از پژوهشکده سلول‌های بنیادی؛ دکتر سید مسعود نبوی از منتخبان هفته پژوهش امسال بودند.
امسال همچنین از تعدادی همکاران سایر معاونت‌ها که به نوعی با معاونت پژوهشی در ارتباط بودند نیز تقدیر شد.

Provided byRoyan Institute