اخبار مرکز

کسب رتبه سوم مراکز تحقیقات بیومدیکال توسط پژوهشگاه رویان

بنابر اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، براساس ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری مراکز تحقیقات بیومدیکال دارای ردیف مستقل بودجه، پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی (علوم سلولی رویان) موفّق به کسب رتبه سوم در گروه ارزشیابی مرتبط شده است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رویان و بنابر اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی (علوم سلولی رویان) به مانند ارزیابی اخیر این وزارتخانه در سال گذشته، اما با امتیاز و نمره بهتر در برونداد پژوهشی، همکاری‌های بین المللی، استنادات به مقالات ۵ ساله، شاخص اچ ۵ساله و همچنین امتیاز کل بیشتر، موفّق به کسب رتبه سوم در گروه ارزشیابی مرتبط شده است.
همچنین در این ارزشیابی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل پژوهشگاه رویان موفّق به کسب رتبه هفتم در بین ۷۶ مرکز تحقیقات بیومدیکال شد.
Provided byRoyan Institute