نامنام خانوادگیرشتهسمتدانشجودانشگاهاستاد راهنمانام طرحProject Name
امین
ابراهیمی
مهندسی بافت
دانشجو
Ph.D
رویان
دکتر اسلامی
سمانه حسینی
طراحی و ساخت سازه استخوانی زیست چاپ شده به منظور تسریع فرایند استخوان زایی-رگ زایی
Development of bio-printed bone construct to promote osteogenesis-angiogenesis coupling process
مرتضی
ابیاده
علوم سلولی کاربردی
دانشجو
Ph.D
رویان
دکتر حسینی سالکده
دکتر شاهپسند
مطالعه مکانیسم ملکولی مسئول سمیت پروتئین Cis p- tau با استفاده از رویکردهای پروتئومیکس و فسفوپروتئومیکسTo study molecular mechanism responsible for tau protein neurotoxicity employing proteomics and phosphoproteomics approaches
شیوا
احمدوند
زیست شناسی تکوینی
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر پهلوان
آنالیز ترنسکریپتوم در قلب های جنس نر و ماده که از لحاظ پاتولوژیک دچار هایپرتروفی شدند با استفاده از کاردیومیوسیت های مشتق از سلول های بنیادی پرتوان انسانی XX و XY
Transcriptome analysis of pathological hypertrophy in XX and XY human pluripotent stem cells (hPSC)-derived cardiomyocytes
عظیمهاخلاق پور
زیست شناسی علوم جانوری
پژوهشگر/
دانشجو
Ph.D
علم و فرهنگ
دکتر حسنی
دکتر بهاروند
ارزیابی پرتوانی سلول های بنیادی جنینی انسانی با روش تکمیل سازی بلاستودرم در مدل جنین جوجه فاقد ژن PDX1
Assesment of human embryonic stem cells pluripotency by blastoderm complementation in PDX1 knockout chick embryo model
لیلا
استادی
زیست شناسی سلولی مولکولی
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر پهلوان
تمایز سلولهای بنیادی پرتوان القایی بیمار دنون به سلول های قلبی و بررسی خصوصیات آنها
Cardiogenic differentiation of iPSC derived from Danon patient and their characterization
نسیم
اسلامی
زیست شناسی تکوینی
دانشجو
Ph.D
علم و فرهنگ
دکتر بهاروند
بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی کلونال، وزیکولهای برون سلولی، الگوی رهایش و نوع تزریق در مدل موشی نارسایی تخمدان
Investigating the Effect of Clonal mesenchymal stem cells, Extracellular Vesicles, Releasing pattern and Route of Injection in Premature Ovarian Failure Mouse Model
اباذر
اسمعیلی
زیست شناسی تکوینی
دانشجو
Ph.D
علم و فرهنگ
دکتر اسلامی
بررسی اثر وزیکول های خارج سلولی حاصل از اگریگیتهای سلولهای استرومال مزانشیمی مغز استخوان و کواگریگیتهای آن با کندروسیتهای خرگوش بر استئوآرتریت در مدل رت
The impact of extracellular vesicles derived from rabbit mesenchymal stromal cells aggregates and its coaggregates with rabbit chondrocytes on osteoarthritis in a rat model
سارا
افشار اعلم
زیست شناسی سلولی مولکولی
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر خدامی
انتقال ژن COL17A1 به سلول های کشت شده ی کراتینوسیت جدا شده از بیماران مبتلا به جانکشنال اپیدرمولایزیز بولوزا
Gene delivery of COL17A1 to cultured keratinocyte cells from Junctional Epidermolysis Bullosa patients
سارا
امجدیان
زیست شناسی تکوینی
دانشجو
Ph.D
علم و فرهنگ
دکتر محمدی
بررسی پروفایل بیان microRNAها در روند ایجاد اسکار هایپرتروفیک ناشی از زخم های شدید
MicroRNA profiling during hypertrophic scar formation created by severe injuries
زهرا
امیری
ژنتیک
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر شاهپسند
بررسی بیان ژن pin1 در سلول های عصبی مدل آلزایمر و گروه کنترل
To Examine Pin1 Expression in stressed out neurons and control Groups
حمید
امیری حیدری
مهندسی بافت
دانشجو
Ph.D
رویان
دکتر رجبی
ساخت و ارزیابی رگ مصنوعی نانولیفی برپایه پلی یورتان اصلاح سطح شده با آلژینات سولفات
Fabrication and characterization of nanofibrous polyurethanes vascular graft through surface modification using alginate sulfate
حسن
انصاری
زیست شناسی تکوینی
کارشناس/
دانشجو
Ph.D
رویان
دکتر بهاروند
بررسی بلوغ کاردیومیوسیت های حاصل از سلول های بنیادی پرتوان انسانی بواسطه تحریک الکترومکانیکی ارگانوئید قلبی درون هیدروژل های هادی
Maturation of Human Pluripotent Stem Cell-derived Cardiomyocytes by Cardiac Organoid Electromechanical Stimulation in Conductive Hydrogels
زهرا
ایران مهر
ژنتیک مولکولی
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر ابراهیمی
بررسی الگوی بیانی MicroRNA ها و ژن های منتخب و موثر متاستاز و مقاومت دارویی به سیس پلاتین و ۵- فلورویوراسیل در گاسترواسفیرهای مشتق از رده های سلولی AGS و MKN-45
: The Evaluation of the Candidated MicroRNAs and Genes Expression Pattern Associated with Metastasis and Drug Resistance to Cisplatin and 5-Fluorouracil in Gastro-Spheres derived- AGS and MKN-45 cell lines
مهناز
بابا احمدی
علوم سلولی کاربردی
دانشجو
Ph.D
علم و فرهنگ
دکتر حسنی
دکتر اسلامی
بررسی اثرات درمانی پیوند سلول های استرومایی مزانشیمی پرایمری مشتق از مغز استخوان، سلول های استرومایی مزانشیمی کلونال مشتق از مغزاستخوان و سلول های استرومایی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون در مدل حیوانی آرتریت روماتوئید
Evaluation of Therapeutic Effects of Primary BM-MSC, Clonal BM-MSC, and WJ-MSC Transplantation in Rheumatoid Arthritis Animal Model
فاطمه
باقری کالکی
ژنتیک مولکولی
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر شاهپسند
Evaluation of Therapeutic Effects of Primary BM-MSC, Clonal BM-MSC, and WJ-MSC Transplantation in Rheumatoid Arthritis Animal Model
To Study Tauopathy Mechanisms During Hypothermia In Primary Culture Neuron
پیام
بائی
مهندسی پزشکی، بافت
کارشناس/
دانشجو
Ph.D
رویان
دکتر دائمی
دکتر اسلامی
تهیه هیدروژل های چقرمه برپایه آلژینات سولفات برای ترمیم بافت غضروف
Synthesis of tough hydrogels based on sulfated alginate for cartilage regeneration
مژگان
براتی
زیست شناسی تکوینی
دانشجوPh.D
علم و فرهنگ
دکتر حسنی
دکتر اسلامی
کشت مقیاس پذیر سلول‌های دندرتیک مشتق از سلول‌های بنیادی پرتوان القایی انسان
Scalable Production of Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Dendritic Cells
احمد
بریمی پور
زیست شناسی سلولی و مولکولی
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر ستاریان
دکتر طالع احمد
بررسی پروفایل بیان ژن در رتینوبلاستومای تهاجمی و غیر تهاجمی
Study of Gene Expression Profile in Non Invasive and Invasive Retinoblastoma
محمد
پاکزاد
بیوتکنولوژی
کارشناس/
دانشجو
Ph.D
علم و فرهنگ
دکتر بهاروند
دکتر حسنی
ایجاد بانک آلوژن سلول های استرومایی مزانشیمی کلونال مشتق از مغزاستخوان
Banking of allogeneic bone marrow-derived clonal mesenchymal stromal cells
پریا
پویان
ژنتیک مولکولی
کارشناس/
دانشجو
Ph.D
رویان
دکتر جوان
دکتر حسینی سالکده
سهم کروموزوم Y انسان در تمایز سلول های پیش ساز الیگودندروسایت از سلول های بنیادی جنینی، و میلین سازی آن ها
The Human Y Chromosome’s contribution in Oligodendrocyte Progenitor Cells Differentiation from Emberyonic Stem Cells, and Their Myelination
پریسا
ترابی
زیست شناسی تکوینی
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر مرادی
مهار بالقوه ی سلول های سرطان مری با استفاده از یک رویکرد ترکیبی بر پایه microRNA
Potential inhibition of esophageal cancer cells using a microRNA-assisted combinatorial approach
راضیه
جابری
زیست شناسی تکوینی
پژوهشگر/
دانشجو
Ph.D
علم و فرهنگ
دکتر کیانی
درمان ترکیبی سلول های بنیادی عصبی اتولوگ به همراه هیدروژل فیبرینی و کوچک مولکول مهارکننده ی مسیر Rho در مدل له-شدگی نخاعی میمون نژاد Rhesus Macaque
Combinational Therapy of Autologous Neural Stem Cells Encapsulated in Fibrin Hydrogel with Anti-Rho Small Molecule in Contusive Spinal Cord Injured Rhesus Macaque Monkey
پرستو
حسینی
سلولی مولکولی
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر کیانی
مطالعه ی مقایسه ای سلول های بنیادی عصبی جنینی و بالغین به عنوان منبع پیوند سلولی در آسیب نخاعی مدل له شدگی در موش صحرایی
Comparative Study of Adult and Fetal Neural Stem Cells as a Source of Transplantation in Contusive Spinal Cord Injury in Rat
مهدی
حصارکی
زیست شناسی تکوینی
کارشناس/
دانشجو
Ph.D
رویان
دکتر بهاروند
دکتر توتونچی
بررسی رابطه فنوتیپ و ژنوتیپ در بیماری ارثی قلبی-عدم فشردگی بطن چپ
Phenotype-genotype Correlation in Familial Heart Disease: Left Ventricular Non-compaction
زهره
حکاک زاده
ژنتیک مولکولی
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر بصیری
هدف قرار دادن لکوس TRAC در رده‌ سلولی T به‌وسیله CRISPR-Cpf1
CRISPR-Cpf1 Mediated Targeting of TRAC Locus in T Cell Line
ریحانه السادات
حیائی طهرانی
زیست شناسی تکوینی
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر اسفندیاری
ارزیابی مسیرهای پیام رسانی دخیل در اسپرماتوژنز BPM4, TGF-β, GDNF به وسیله کوچک مولکولها در سلولهای Testicular غنی شده از سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی تیمار شده با عصاره تام گیاه خرنوب
Evaluation of Spermatogenesis-Related TGF-β, BMP4, GDNF Signaling Pathways in Mouse Testicular Cells Enrich for Spermatogonial Stem Cells Following Treatment with Carob Whole Extract
زهرا
حیدری
زیست شناسی تکوینی
دانشجو
Ph.D
علم و فرهنگ
دکتر وثوق
دکتر بهاروند
بهبود عملکرد و بقاء هپاتوسیت های انسانی با استفاده از میکروذرات به دست آمده از ماتریکس خارج سلولی کبد
Improvement of maintenance and functionality in primary human hepatocytes using LEM-hydrogel-derived microparticles
مهدیه
خانبگی
زیست شناسی تکوینی
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر خلیق رضوی
مطالعه ی بیومارکر های شناختی و تصویربرداری مغزی بیماری آلزایمر با هدف تشخیص زودهنگام اختلال شناختی به کمک هوش مصنوعی
Studying Cognitive and Neuroimaging Biomarkers of Alzheimer's Disease for Early Detection of Cognitive Impairment Using Emerging Artificial Intelligence Technology
نیلوفر
خوشدل
زیست شناسی تکوینی
دانشجو
Ph.D
علم و فرهنگ
دکتر اقدمی
دکتر مقدسعلی
تولید ارگانوئید نفرونی از سلول های بنیادی جنینی انسان
Generation of nephron organoids from human embryonic stem cells
مهسا
ذبیحی
ژنتیک مولکولی
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر تهمتنی
تولید ارگانوئید پانکراسی با استفاده از مزانشیم پانکراس جنینی انسانی و پیش‌سازهای پانکراسی مشتق از سلول¬های بنیادی پرتوان انسانی در پلیت aggrewell
Generation of pancreatic organoid by using human fetal pancreas mesenchyme and human pluripotent stem cells derived pancreatic progenitors in aggrewell plate
گلنوش
رحیمی
سلولی مولکولی
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر کیانی
بررسی مکانیسم عملکردی حساس شدن در مدل له شدگی آسیب نخاعی
Investigation of sensitization functional mechanism in spinal cord contusive model
محیا
روح اللهی معصومی
سلولی مولکولی
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر توتونچی
بازسازی شبکه ی متابولیسمی لوسمی میلوئیدی حاد
Metabolic Network Reconstruction of Acute Myeloid Leukemia
شاهین
روحی
زیست شناسی تکوینی
دانشجو
Ph.D
علم و فرهنگ
دکتر کیانی
دکتر فردمنش
بومی سازی و تولید رابط عصبی هوشمند بین مغز و عضله با هدف بازتوانی حرکتی در مدل های حیوانی دچار ضایعه نخاعی
Indigenization and Production of Smart Brain-Muscle Interface with the Aim of Motor Rehabilitation in Animal Models with Spinal Cord Injury
انسیه
زحمتکش
زیست شناسی تکوینی
دانشجو
Ph.D
علم و فرهنگ
دکتر وثوق
دکتر بهاروند
تولید ساختارهای شبه ارگانوئید کبدی با عملکرد فیزیولوژیک از سلولهای بنیادی پرتوان انسانی با استفاده از میکروپارتیکل های مشتق از ماتریکس خارج سلولی کبد
Generation of functional hepatic organoid-like structures from hPSCs using Liver Extracellular Matrix-derived microparticles
مهدی
سلیمانی گلوجه
علوم سلولی کاربردی
دانشجو
Ph.D
رویان
دکتر حاجی زاده
دکتر حسنی
بررسی اثر وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های استرومایی مزانشیمی کلونال مغز استخوان تیمار شده بر روی بازسازی سلول های بتا و تعدیل سیستم ایمنی در مدل موشی دیابت نوع ۱
Evaluation of Extracellular Vesicles derived from pre-treated Clonal BM-MSCs on β-cell regeneration and immunomodulation in Type 1 Diabetes Murine model
سمیرا
سوری
زیست شناسی تکوینی
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر مرادی
ارزیابی عملکردی microRNA ها طی تولید سلول های بنیادی جنینی در شرایط R2i
Functional analysis of microRNAs during embryonic stem cell derivation in R2i culture
سوسن
سیمرغ
زیست شناسی تکوینی
دانشجو
Ph.D
علم و فرهنگ
دکتر بهاروند
بررسی تاثیر سلول های میکروگلیای فعال در بروز بیماری آلزایمر با استفاده از ارگانوئید های مغزی
To Study the Effect of Activated Microglia on Alzheimer's Disease Manifestation Employing Cerebral Organoids
فهیمه
شیرزاده
زیست شناسی سلولی مولکولی
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر مقدسعلی
دکتر مرادی
بازبرنامه‎ریزی سلول‎های فیبروبلاست جنینی موشی به سلول‎های اپی‎تلیال توبول کلیه با استفاده از وکتورهای اپی‎زومی و miR-17 با هدف افزایش ایمنی و بازدهی
To enhance safety and efficiency of mouse embryonic fibroblast reprogramming into renal tubular epithelial cells by episomal vectors and miR-17
فاضل
صحرانشین سامانی
مهندسی بافت
استاد/
دانشجو
Ph.D
رویان
دکتر کاظمی
دکتر دائمی
دست ورزی ساختار شیمیایی کیتوسان برای کاهش واکنش بدن
Manipulation of chitosan chemical structure for reducing foreign body reaction
عادله
طائی
زیست شناسی تکوینی
پژوهشگر/
دانشجو
Ph.D
علم و فرهنگ
دکتر بهاروند
بررسی بیان و عملکرد mRNA و microRNA سلول های بنیادی جنینی انسانی حالت بکر (Naïve) تولید شده در محیط ۲a2il
Expression and function of mRNA and microRNA of human embryonic stem cells (Naïve) produced in 2a2il medium
بهنوش
طیبی
علوم سلولی کاربردی
دانشجو
Ph.D
رویان
دکتر حاجی زاده
دکتر اسلامی
بررسی اثرات درمانی پیوند سلول های استرومایی مزانشیمی پرایمری مشتق از مغز استخوان، سلول های استرومایی مزانشیمی کلونال مشتق از مغزاستخوان و سلول های استرومایی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون در مدل حیوانی دیسک تخریب شده
Evaluation of Therapeutic Effects of Primary BM-MSC, Clonal BM-MSC and WJ-MSC Transplantation in Disc Degeneration Animal Model
فاطمه
عبدالله زاده
زیست شناسی تکوینی
دانشجو
Ph.D
علم و فرهنگ
دکتر مقدسعلی
بررسی قابلیت تولید نفرون ارگانوئید کلیوی از سلولهای بنیادی مزانشیمی و اپیتلیالی کلونال کلیه موش
Assessment of nephron organoid generation from mouse renal clonogenic mesenchymal and epithelial stem cells
محدثه
عرب حلوائی
ژنتیک مولکولی
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر شاهپسند
بررسی کاشت و الگوبرداری، پروتئین تائو درسلولهای SH-SY5Y طی پیشرفت پروسه تائوپاتی
To Study Seeding and Templating of P-Tau in SH-SY5Y Cells During Tauopathy Process
سارا
عصار کاشانی
زیست شناسی سلولی مولکولی
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر حاجی زاده
دکتر بهاروند
بازسازی سلول های بتا و تعدیل سیستم ایمنی با استفاده از تزریق وزیکل های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسانی در مدل پریمات غیر انسانی اخیرا مبتلا شده به دیابت نوع ۱
β cell regeneration and immunomodulation through injection of human Bone marrow mesenchymal stem cell-derived Extracellular vesicles in type I diabetes non-human primate
محمد
عظیمی الموتی
مهندسی بافت
دانشجو
Ph.D
رویان
دکتر دائمی
دکتر ابراهیمی
ساخت جایگزین پوستی هیدروژلی دولایه ای از میکروالیاف کراتوز-آلژینات اکسید و کلاژن متاکریلات بارگذاری شده با عصاره آمنیون و فیبروبلاست برای ترمیم مدل زخم تمام ضخامت پوستی موش صحرایی
Fabrication of a bilayer hydrogel skin substitute composed of microfibrous keratin-alginate oxide and collagen methacrylate loaded with amniotic extract and fibroblasts for repair of full-thickness skin wound model in rat
فرزاد
علیپور
علوم سلولی کاربردی
دانشجو
Ph.D
رویان
دکتر محمدی
دکتر بصیری
انتقال برون تنی ژن COL7A1 به سلولهای کشت شده کراتینوسیت و فیبروبلاست بیماران مبتلا به اپیدرمولازیس بلوزای دیستروفیک مغلوب (RDEB)
Exvivo Gene Transfer of COL7A1 to Cultured Keratinocyte and Fibroblast Cells from Recessive Dystrophic Epidermolysis Bullosa Patients
آیسان
فرهادی
زیست شناسی تکوینی
دانشجو
Ph.D
علم و فرهنگ
دکتر تهمتنی
دکتر شاهپسند
مطالعه نقش فرآیند cistauosis در تخریب نورونی وابسته به دیابت در مدلهای موشی
To study cistauosis contribution in diabetic neurodegeneration employing mice models
پریسا
فولادی
سلولی مولکولی
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر تهمتنی
دکتر عیاری
غربالگری عصاره های گیاهی انتخابی برای دیابت نوع یک با استفاده از مدل زبرافیش Tg(ins:GFP-NTR)
screening of selected herbal extract for T1D using Tg(ins:GFP-NTR) zebrafish model
زهرا
قزل ایاغ
زیست شناسی تکوینی
دانشجو
Ph.D

علم و فرهنگ
دکتر تهمتنی
دکتر آقایان
تاثیر مشارکت سلول های مزانشیمی مشتق از پانکراس جنینی انسانی در شکل گیری و تکوین بیشتر ساختار شبه ارگانوئید پانکراسی
The impact of human fetal pancreatic derived mesenchymal stem cells contribution on pancreatic organoid-like structure formation and its further development
نیلوفر
کلانتری
زیست شناسی تکوینی
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر حسینی
ساخت زیست جوهر حاصل از استخوان سلول زدایی شده و فسفات کلسیم جهت چاپ زیستی داربست سه بعدی در مهندسی بافت استخوان
Development of a bioink derived from decellularized bone with calcium phosphate for bioprinting of 3D-scaffold in bone tissue engineering
غزاله
مبین
زیست شناسی سلولی مولکولی
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر شاهپسند
سید مسعود نبوی
مطالعه مکانیسم های مولکولی تائوپاتی به دنبال کاهش بیانMBP با استفاده از LPC در مدل های سلولی
To Study Molecular Mechanisms of Tauopathy Following Reduction of MBP Expression Employing LPC in In Vitro models
فریده
معین وزیری
زیست شناسی تکوین
دانشجو
Ph.D
علم و فرهنگ
دکتر بهاروند
تولید ارگانوئیدهای عملکردی گوش داخلی از سلول های بنیادی پرتوان انسانی
Generation of functional inner ear organoids by human pluripotent stem cells
زهره سادات
میر لواسانی
-دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر وثوق
دکتر پیریایی
ارزیابی توانایی مهاجرت و قدرت تهاجمی مدل سلولی Huh-7, HLE, HLF) HCC) پس از تیمار با لینولئیک اسید به عنوان لیگاند بیولوزیک HNF4α
Evaluation of invasion and migration ability of HCC model (Huh-7, HLE, HLF) after treatment with linoleic acid as a natural ligand of HNF4α
سمیه
نادری
زیست شناسی تکوینی
دانشجو
Ph.D
علم و فرهنگ
دکتر بهاروند
ایجاد مدل شبه اندام (ارگانوئید) مغز انسانی از بیماران مبتلا به صرع ژنتیکی توبوروس اسکلروزیس
Establishment of human cerebral organoid model for tuberos sclerosis epilepsy
ناهید
نصیری
زیست شناسی تکوینی
دانشجو
Ph.D
علم و فرهنگ
دکتر اسلامی
تحویل هدفمند سلول های بنیادی مزانشیمی به بافت غضروف استئوآرتریتی رت با استفاده از نانوذرات آهنی متصل شده به آنتی بادی
Targeted delivery of mesenchymal stem cells into rat osteoarthritis cartilage using antibody-linked magnetic nanomatchmakers
مرجان
نوری
زیست شناسی تکوینی
دانشجو
Ph.D
علم و فرهنگ
دکتر تهمتنی
دکتر توتونچی
مدل‌‌سازی مقاومت به متفورمین در سلول‌های شبه هپاتوسیتی مشتق شده از مطالعه کوهورت پرشین بر پایه موتور جستجوی پویا.
Modeling metformin resistance in hepatocyte like cells drived from PERSIAN cohort study Based on Dynamic Search Engine
یاسمن
نوری
ژنتیک مولکولی
دانشجو
M.Sc
علم و فرهنگ
دکتر ابراهیمی
دکتر امیرچخماقی
بررسی اثر سلول های کشنده ذاتی (Natural Killer Cells) مشتق شده از سلول های بنیادی خونساز بند ناف (UCB- HSCs) بر اسفیرهای حاصل از سلول های ردهSKOV3 سرطان تخمدان
"The Effect of UCB HSCs-Derived NK Cells on spheroid derived from SKOV3 cell and in vivo study
line, in vitro "
افسانه
ادیب فر
-پژوهشگر
Post Doc
رویان
دکتر اسلامی
طراحی نانوسامانه رهایش فاکتورهای رشد جهت افزایش استخوان زایی و وسکولاریزاسیون در ضایعه سگمنتال استخوانی رت
Design of Growth Factors-delivery Nanosystem for Enhancing Osteogenesis and Vasculogenesis in Rat Segmental Bone Defects
الهام
آرام
-پژوهشگر
Post Doc
رویان
دکتر صبور
سنتز، شناسایی و ارزیابی نوع جدیدی از نانوذرات مغناطیسی پوشیده شده با کوپلیمر پلی اتیلن گلیکول-پلی اتیلن ایمین- اولئیک اسید در سیستم رهایش دارو و گرمادرمانی مغناطیسی
Synthesis, characterization and evaluation of novel polyethylene glycol- polyethylenimine- oleic acid copolymer coated magnetic nanoparticles for drug delivery system and magnetic hyperthermia.
امیر رضا
آریا مقدم
-پژوهشگر
Post Doc
رویان
دکتر مقدسعلی
--
فریده
شاکریان
علوم اعصاب شناختی
پژوهشگر
Post Doc
رویان
دکتر جوان
طراحی، ساخت و اعمال یک بسته بندی هرمسی برای مولد پالس قابل کاشت با توانایی شارژ مجدد (RC-IPG) برای تحریک عمقی مغز (DBS) در میمون مدل پارکینسون
Design, Fabrication, and Utilization of a Hermetic Packaging for Rechargeable Implantable Pulse Generator (RC-IPG) for Deep Brain Stimulation (DBS) in monkey model of parkinson's disease
زهرا
شیری ور
-پژوهشگر
Post Doc
رویان
دکتر بهاروند
--
محمدرضا
قرائتی
-کارشناس
Post Doc
رویان
---
فریبا
مشایخی
بیوشیمی
پژوهشگر
Post Doc
رویان
دکتر اسلامی
--
شیوا
نعمتی
بیوشیمی
پژوهشگر
Post Doc
رویان
دکتر بهاروند
--