دسته‌بندی نشده

CRISPR تشخیص سریعتر بیماری‌های ژنتیکی را تسهیل می‌کند

محققان دانمارکی از فناوری CRISPR برای فعال کردن سلول‌های غیرقابل دسترس ژن مانند پوست و خون استفاده کرده‌اند که به طور بالقوه انقلابی در تشخیص بیماری‌های ژنتیکی نادر ایجاد می‌کند.

این پیشرفت می‌تواند به تشخیص سریع‌تر بیماری‌های ژنتیکی منجر شود و چالش‌ها در شناسایی علل علائم را برطرف کند. هدف محققان معرفی این فناوری در تشخیص بالینی برای بهبود دقت و دسترسی است.

More information: Terkelsen, T., Mikkelsen, N. S., Bak, E. N., Vad-Nielsen, J., Blechingberg, J., Weiss, S., … & Jensen, U. B. (2024). CRISPR activation to characterize splice-altering variants in easily accessible cells. The American Journal of Human Genetics.

Provided byRoyanscr