دسته‌بندی نشده

RNAهای سطح سلول، نوتروفیل‌ها را به محل‌های التهابی جذب میکنند.

محققان نقش مهمی را برای RNAهای سطح سلول، به ویژه glycoRNAها، در جذب نوتروفیل‌ها در محل‌های التهابی کشف کرده‌اند. نوتروفیل‌ها، جدایی‌ناپذیر از سیستم ایمنی، از glycoRNAها برای اتصال به سلول‌های اندوتلیال و مهاجرت از طریق دیواره‌های رگ‌های خونی برای رسیدن به محل‌های التهاب استفاده می‌کنند. مطالعات قبلی glycoRNA ها را در انواع مختلف سلول شناسایی کرده‌اند که نشان دهنده اهمیت گسترده آن‌ها در زمینه‌های مختلف بیولوژیکی است.

این یافته‌ها پتانسیل glycoRNA‌ها را در تسهیل برهمکنش‌های سلول-سلول و پاسخ‌های التهابی برجسته می‌کند و راه‌هایی را برای کاوش بیشتر در عملکردها و مکانیسم‌های آن‌ها در فرآیندهای سلولی متنوع باز می‌کند.

 

More information: Zhang, N., Tang, W., Torres, L., Wang, X., Ajaj, Y., Zhu, L., … & Lu, J. (2024). Cell surface RNAs control neutrophil recruitment. Cell.

Provided byRoyanscr