امروزه فرآورده‌های مختلفی در زندگی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرند که حاصل به کارگیری دانش زیست‌فناوری و به خصوص فناوری تولید فرآورده‌های نوترکیب است. محصولات نوترکیب که با دستکاری‌های ژنتیک و تغییرات DNA در موجودات مختلف همراه است موجب تحول عظیمی در تنوع فراورده‌های دارویی مورد مصرف شده است.

پیشرفت ها در علوم پروتئین، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی فرصت های جدیدی را برای تولید پروتئین های نوترکیب جهت رویارویی با مدیریت بهتر بیمار و اختصاصیت فعالیت دارویی فراهم نموده است. بیولوژی سنتتیک بیانگر فعالیت ادغام شده‌ی  بین مهندسی زیستی، بیوفیزیک و علوم کامپیوتر است اما امروزه مشارکت متخصصین بالینی در جهت انتقال موفقیت آمیز  این تکنولوژی ها در عرصه های بالینی و درمانی بسیار ضروری مینماید. همچنین میکروارگانیسم ها به عنوان ابزاری در جهت آزمایش های بیولوژی زیستی هستند اما پیشرفت و حرکت به سمت استفاده در سلول های پستانداران  برای اثبات توسعه ی ساختارهای تحقیقاتی برای درمان بیماران ضروری است.

در همین راستا مرکز تولید پروتئین نوترکیب در سال ۱۳۸۶در پژوهشگاه رویان (جهاد دانشگاهی) به منظور تولید دستیابی به فرایند تولید پروتئین های نوترکیب خصوصا انواع داروهای نوترکیب، عرضه به بازار دارویی کشور و نهایتا خودکفایی در زمینه واردات داروهای نوترکیب و درآمدزایی شروع به فعالیت کردد که حاصل کار تا این مرحله تولید بیش از ۲۲ پروتئین نوترکیب (فاکتور رشد) در سیستم پروکایوتیک و تولید چندین لاین سلولی یوکاریوت بوده است. هدف اصلی این مرکز تولید لاین سلولی تولید کننده با میزان زیاد (High producing cell lines) در سلولهای یوکاریوت و پروکاریوت و تولید Active Pharmaceutical Ingredient (API) پایه گذاری شده است.

همچنین سه استراتژی کلی برای رسیدن اهداف فوق الذکر در نظر گرفته شده است:

 • تولید پروتئین نوترکیب در مرکز از طراحی سازه ژنی تا تولید دارو
 • خرید لاین غیر تجاری شده توسط مرکز (منظور لاین سلولی است که پروتئین تولید می کند ولی محصول آن مراحل کارآزمایی بالینی را سپری نکرده است) و سپس انجام مراحل خالص سازی، کارآزمایی بالینی و در نهایت تولید دارو.
 • خرید لاین سلولی تجاری شده (منظور لاین سلولی است که محصول آن مراحل کارآزمایی بالینی را طی کرده و به صورت دارو موجود است).

:Our core facilities services

 • Gene Construction Unit
 •   Gene construction synthesis
 •   Plasmid preparation
 •   DNA amplification
 •   Clone generation
 • High Producing Cell Line Unit
 •   Transient Expression
 •   Stable Expression
 •   Expression analysis
 •   Cell Line Initiation
 •   Conditional Media Production
 •   Mammalian Cell line Production from Adherent Culture
 •   Mammalian Cell line Production from Suspension Culture
 •   Protein Expression monitoring
 • Protein Purification Unit
 • Sample Concentration
 • Chromatography
 • Ultrafiltration
 • Development of affinity media
 • Preformulation screening
 • Lyophilization
 • Final sample preparation
 • Protein characterization unit
 •   Protein assay
 •   Contaminating DNA assay
 •   Purity analysis
 •   Protein deglycosylation analysis

فاکتورهای رشد و سیتوکین‌های تولید شده در مرکز RBC

نام اختصاری نام کامل فاکتور رشد  
FGF-2 (bFGF) basic Fibroblast Growth Factor ۱
EGF Epidermal Growth Factor ۲
IGF-1 Insulin-like Growth Factor 1 ۳
KGF Keratinocyte Growth Factor ۴
GDNF Glial Cell Line Derived Neurotrophic Factor ۵
hLIF Human Leukemia Inhibitory Factor ۶
mLIF Mouse Leukemia Inhibitory Factor ۷
VEGF Vascular Endothelial Growth Factor ۸
BDNF Brain-Derived Neurotrophic Factor ۹
PDGF AA Platelet Derived Growth Factor ۱۰
SCF Stem Cell Factor ۱۱
OSM Oncostatin M ۱۲
FGF-4 Fibroblast Growth Factor 4 ۱۳
FGF-8 Fibroblast Growth Factor 8 ۱۴
FGF-10 Fibroblast Growth Factor 10 ۱۵
Shh Sonic hedgehog ۱۶
NT-3 Neurotrophin-3 ۱۷
IL-2 Interleukin 2 ۱۸
IL-3 Interleukin 3 ۱۹
IL-6 Interleukin 6 ۲۰
FLT3LG Fms-related tyrosine kinase 3 ligand ۲۱
PTHrP Parathyroid hormone-related peptide ۲۲
 • آنزیم RT و کیت تولید cDNA
 • آنتی‌بادی ثانویه نشاندار
نوع نشاندار سازی نام کامل  
HRP Conjugated Rabbit anti-mouse IgG ۱
HRP Conjugated Goat anti-mouse IgG ۲